A

Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników LGD


A.Zasady ogólne świadczenia doradztwa:
1. Doradztwo  jest świadczone nieodpłatnie.
2. Usługi doradcze, świadczą pracownicy Biura LGD, mający te zadania w zakresie obowiązków zgodnie z opisem stanowisk.
3. Doradztwo prowadzone jest w Biurze Lokalnej Grupy Działania w godzinach jego pracy oraz w uzasadnionych przypadkach w innych godzinach oraz poza biurem, w tym w szczególności w sytuacji zgłoszenia potrzeby doradztwa przez osoby niesprawne ruchowo lub inne osoby z grup defaworyzowanych.
4. Zgłoszenia potrzeby realizacji usługi doradczej przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze LGD.
5. Co do zasady na spotkania doradcze obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. W uzasadnionych przypadkach usługa doradcza może być udzielona osobie zainteresowanej bez rezerwacji.
6. Doradztwo realizowane przez Biuro obejmuje w szczególności następujące tematy:
a) ogólne zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
b) typy operacji (projektów) i grupy docelowe w ramach LSR,
c) zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,
d) zasady wypełniania wniosków aplikacyjnych i zasady przygotowania załączników,
e) zasady realizacji i rozliczenia projektów,
f) zasady wypełniania wniosków o płatność dla operacji realizujących założenia LSR.
7. Pracownicy Biura nie wypełniają wniosków o przyznanie pomocy oraz innych formularzy i dokumentów dotyczących naborów, np. załączników do wniosków.
8. Doradca i uczestnik po wykonanej usłudze doradczej wypełniają kartę doradztwa. Karta doradztwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
9. Karta doradztwa wypełniana jest w szczególności w przypadku, kiedy tematem doradztwa są zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie lub zasady wypełniania wniosków aplikacyjnych i zasady przygotowania załączników.
10. Na podstawie wypełnionej karty doradztwa prowadzony jest rejestr doradztwa.

B.Sposób pomiaru jakości udzielonego doradztwa:
1. Osoba korzystająca z doradztwa w Biurze LGD wypełnia ankietę oceniającą jakość doradztwa świadczonego przez LGD.
2. Po zakończonym doradztwie do uczestnika wysyłany jest link do ankiety internetowej, której wypełnienie w pełni zapewnia anonimowość osoby oceniającej wobec doradcy.
3. Uczestnik zobowiązany jest w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia doradztwa do wypełnienia ankiety.

Zapraszamy do kontaktu w Biurem LGD (kliknij). Zadzwoń i umów się na bezpłatne doradztwo!


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny