A

Lokalna Strategia Rozwoju


Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 została opracowana przez LGD Krajna nad Notecią w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Prezentujemy dokument, który 16 grudnia 2015 roku został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków LGD i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego.

Prace nad założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 rozpoczęto już pod koniec 2014 roku, kiedy w trakcie ewaluacji podejścia LEADER na lata 2009-2015 prowadzono konsultacje z mieszkańcami i przedstawicieli wszystkich sektorów. Przygotowania LSR nabrały rozpędu po zawarciu we wrześniu 2015 roku umowy z Samorządem Województwa w ramach wsparcia przygotowawczego. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana przez powołany wówczas przez Zarząd LGD Zespół Roboczy i nie została przygotowana przez podmiot zewnętrzny. W skład Zespołu Roboczego weszli członkowie LGD, pracownicy Biura, mieszkańcy obszaru LGD oraz przedstawiciele sektorów wchodzących w skład LGD. Podczas opracowania kluczowych elementów Strategii wykorzystano wnioski, uwagi i opinie z wszechstronnych konsultacji społecznych.

Opracowany dokument składa się z 12 rozdziałów oraz 5 załączników, jego łączna objętość wynosi 78 stron.

LSR na lata 2016-2023 została w dniu 16 grudnia 2015 roku zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków LGD Krajna nad Notecią. W dniu 29 grudnia 2015 roku została złożona do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako załącznik do wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Dnia 17 maja 2016 roku podpisaliśmy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę ramową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023.

Dnia 18 kwietnia 2018 roku na Walnym Zebraniu Członków LGD przyjęto zaktualizowaną wersję Strategii, która została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Aneks do umowy ramowej z aktualną LSR został zawarty 5 lipca 2018 roku.

Dnia 27 listopada 2018 roku na Walnym Zebraniu Członków LGD przyjęto zaktualizowaną wersję Strategii, która została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Aneks do umowy ramowej z aktualną LSR został zawarty 21 grudnia 2018 roku.


Przebieg prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny