close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies

Organizacje pozarządowe


Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięć i zasad dofinansowania dla organizacji pozarządowych

Możliwe typy przedsięwzięć:

1.1.2 Rozwijanie działalności  gospodarczej

1.2.1 Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

1.2.2 Wspieranie rozwoju sieci krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków zbytu bądź usług lokalnych

2.2.1 Odnowa zabytków

2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne

3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie
aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defowaryzowanych

3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska, w tym w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Kto może skorzystać:

Wymienione wyżej przedsięwzięcia mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe

Typy operacji/projektów:

1.1.2 Operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

1.2.1 Operacje w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących
przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego
procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6,
str. 463, z późn. zm.),w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.

1.2.2 Operacje w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym w ramach
krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

2.2.1 Operacje polegające na odnawianiu lub  poprawie stanu zabytków obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, obiektów, eksponatów
i pozostałych zabytków kultury materialnej służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego, wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków

2.2.2 Operacje polegające na wyposażeniu podmiotów działających  w sferze dziedzictwa lokalnego oraz realizacji przedsięwzięć umożliwiających zwiększenie dostępności
i sposobów wykorzystania skutkujących zwiększeniem liczby osób korzystających z kultury i dziedzictwa lokalnego na obszarach wiejskich LSR

3.2.1 Operacje ukierunkowane na działania mieszkańców i wyposażenie podmiotów funkcjonujących w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej
wzmacniające aktywność mieszkańców i integrację społeczną, w tym osób z grup defaworyzowanych (tj. osoby bezrobotne do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia,
długotrwale bezrobotni, kobiety pozostające bez zatrudnienia, osoby niepełnosprawne)

3.3.1 Operacje w sferze szkoleniowo-edukacyjnej skierowane do mieszkańców obszaru LSR, w tym przede wszystkim do osób z grup defaworyzowanych
(tj. osoby bezrobotne do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni, kobiety pozostające bez zatrudnienia, osoby niepełnosprawne), ukierunkowane
na podnoszenie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Warunki uzyskania pomocy:

1. Pomoc jest przyznawana, gdy wnioskodawca ma siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim objętym LSR, tj. na obszarze powiatu pilskiego z wyłączeniem Miasta Piły.
2. O pomoc może ubiegać się podmiot będący jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej
jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, tj. na obszarze powiatu pilskiego z wyłączeniem Miasta Piły.
3. Podmiot posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o płatność (numer ARiMR).
4. Koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (wyjątek organizacja pożytku publicznego będąca organizacją pozarządową w zakresie,
w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8  rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1305/2013).
5. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ZRF operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych
operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi  w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy lecz nie później, niż do dnia 31.12.2022 r.
6. Inwestycje mogą być realizowane jedynie na obszarze wiejskim LSR, tj. na obszarze powiatu pilskiego z wyłączeniem Miasta Piły.
7. Inwestycje będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania
nieruchomością przez okres realizacji operacji oraz okres tzw. związania z celem (nie dotyczy tzw. projektów miękkich, np. imprez, szkoleń itp.);
8. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem (jeśli dotyczy)
7. Podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować, lub posiada odpowiednie kwalifikacje (jeżeli jest osobą fizyczną), lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji .
8. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
9. Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.
10. Limit pomocy w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 100 000 zł na jednego grantobiorcę i 300 000 zł dla pozostałych operacji.

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

informacje znajdziesz tutajOGÓLNE ZASADY ZWIĄZANE Z DOTACJAMI LGD

I. DOTYCZY TRYBU KONKURSU

Zasady uzyskania dofinansowania:
a) złożenie w okresie trwania naborów wniosku o dofinansowanie do Biura LGD,
b) spełnienie warunków oceny formalnej,
c) uzyskanie pozytywnej oceny Rady ds. Wyboru Projektów LGD pod kątem lokalnych kryteriów wyboru,
d) uzyskanie potwierdzenia poprawności wniosku o dofinansowanie i oceny przez LGD dokonane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
e) zawarcie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie operacji.

Zasady oceniania wniosków przez LGD
Wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do LGD są przekazywane do Rady ds. Wyboru Projektów, gdzie poddawane są ocenie przez dziewięcioosobowy zespół ekspertów, mieszkańców obszaru LGD.
Ocena wniosków odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Rady. Najważniejszym aspektem oceny są lokalne kryteria wyboru, od których spełnienia zależy pozytywna ocena wniosku
przez Lokalną Grupę Działania Krajna nad Notecią.

II. DOTYCZY GRANTÓW

Informacje w linku: GRANTY.

IIIAKTUALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI - znajdują się tutaj

W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy do kontaktu w Biurem LGD (kliknij). Zadzwoń i umów się na bezpłatne doradztwo !

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i służy upowszechnieniu wiedzy na temat działalności prowadzonej przez LGD Krajna nad Notecią. W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi dofinansowania należy
zapoznać się
z pełną treścią dokumentów, w tym przede wszystkim Lokalną Strategią Rozwoju LGD Krajna nad Notecią, Regulaminem Rady ds. Wyboru Projektów oraz odpowiednimi aktami prawa.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny