close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


OGŁOSZENIE nr 10/2023/OW


23.11.2023 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, że w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji.

Protokół z posiedzenia Rady ds. Wyboru Projektów, podczas którego wybrano do realizacji operację własną.

- - - -

31.05.2023 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1.       I.         Zakres tematyczny operacji własnej: Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);
  1.      II.         Nazwa przedsięwzięcia: 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych.
  2.    III.         Wysokość środków na realizację operacji wynosi 13 908,35 euro. Wysokość środków może ulec zmianie, w szczególności w sytuacji kiedy zostanie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaktualizowana informacja o wysokości dostępnych środków na realizację LSR.
  3.    IV.         Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie internetowej www.lgdkrajna.pl.

Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru:

 1. Ochrona środowiska lub klimatu – maksymalnie  1 punkt
 2. Miejsce realizacji operacji - maksymalnie 3 punkty
 3. Innowacyjność - maksymalnie 3 punkty
 4. Obszar oddziaływania operacji - maksymalnie 4 punkty
 5. Uczestnictwo w doradztwie oferowanym przez biuro LGD - maksymalnie 2 punkty
 6. Członkostwo w LGD – maksymalnie 2 punkty
 7. Dziedzictwo lokalne – maksymalnie 2 punkty
 8. Dystans od aglomeracji pilskiej - maksymalnie 4 punkty
 9. Realizacja wskaźników LSR – maksymalnie 3 punkty

 

              Minimalna ilość punktów: 7,2

 1.     V.         Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

od dnia 31.05.2023 r. do dnia 03.07.2023 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 15:00

 1.    VI.         Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji: Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z zapisami zał. Nr 4 do Regulaminu Rady ds. Wyboru Projektów - Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD i operacji własnych, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Należy go pobrać ze strony internetowej www.lgdkrajna.pl wypełnić elektronicznie i złożyć bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wnioskodawcy, nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.
 2.  VII.         Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych: do 100% kosztów kwalifikowalnych;
 3. Typ beneficjenta: LGD lub inne organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

 • Statut lub Regulamin;
 • dokument (-y) określający (-e) lub potwierdzający (-e): zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub oddziału na obszarze objętym LSR.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513, mailem biuro@lgdkrajna.pl lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie.

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny