close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies

Przedsiębiorcy i osoby przedsiębiorcze


Poniżej prezentujemy podstawowe informacje dotyczące naborów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwoju działalności gospodarczej.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kto może skorzystać: osoby fizyczne.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR

Typy operacji/projektów: Projekty polegające na podjęciu działalności gospodarczej

Warunki uzyskania pomocy: Pomoc na operację w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
2) operacja zakłada:
a)zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub,
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;

Zobowiązuje się beneficjenta do utrzymania miejsca pracy - przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Wysokość pomocy: premia w wysokości 50 tys. zł.

Sposób płatności: środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
1) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy;
2) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.


ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kto może skorzystać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – mikro- i małe przedsiębiorstwa.

Typy operacji / projektów: Operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Warunki uzyskania pomocy: Pomoc na operację w zakresie rozwijania istniejącego przedsiębiorstwa jest przyznawana, jeżeli:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje tę działalność;
2) operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy;
4) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie inkubatorów przetwórstwa lokalnego lub w zakresie wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;

Umowa zawiera ponadto zobowiązania beneficjenta do utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Wysokość pomocy: refundacja w wysokości do 200 tys. zł. (na jedną operację, limit 300 tys. na jednego beneficjenta w ramach LSR).

Intensywność wsparcia: do 70% wartości inwestycji (wymagane min. 30% wkładu własnego)

Sposób płatności: refundacja części poniesionych wydatków inwestycyjnych.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

informacje znajdziesz tutaj


OGÓLNE ZASADY ZWIĄZANE Z DOTACJAMI NA ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROZWIJANIE ISTNIEJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Zasady uzyskania dofinansowania:

a) złożenie w okresie trwania naborów wniosku o dofinansowanie do Biura LGD,
b) spelnienie warunków oceny formalnej,
c) uzyskanie pozytywnej oceny Rady ds. Wyboru Projektów LGD pod kątem lokalnych kryteriów wyboru,
d) uzyskanie potwierdzenia poprawności wniosku o dofinansowanie i oceny przez LGD dokonane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
e) zawarcie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie operacji.

Zasady oceniania wniosków przez LGD

Wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do LGD są przekazywane do Rady ds. Wyboru Projektów, gdzie poddawane są ocenie przez dziewięcioosobowy zespół ekspertów, mieszkańców obszaru LGD. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Rady. Najważniejszym aspektem oceny są lokalne kryteria wyboru, od których spełnienia zależy pozytywna ocena wniosku przez Lokalną Grupę Działania Krajna nad Notecią. Lista lokalnych kryteriów wyboru zamieszczona jest w załączeniu do niniejszego artykułu.

Obszary wykluczone z pomocy:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

AKTUALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI - znajdują się tutaj

 

W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy do kontaktu w Biurem LGD (kliknij). Zadzwoń i umów się na bezpłatne doradztwo !

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i służy upowszechnieniu wiedzy na temat działalności prowadzonej przez LGD Krajna nad Notecią. W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi dofinansowania należy zapoznać się z pełną treścią dokumentów, w tym przede wszystkim Lokalną Strategią Rozwoju LGD Krajna nad Notecią, Regulaminem Rady ds. Wyboru Projektów oraz odpowiednimi aktami prawa.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny