close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


8/2019/G - Inicjatywy lokalne


30.04.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Numer naboru: 8/2019/G

Numer i nazwa przedsięwzięcia

3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej
i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych

I.          Termin składania wniosków: od 14 maja 2019 r. do 05 czerwca 2019 r.

II.        Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

-    w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30 w terminie naboru wniosków,

-    w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD (https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=269193d77c295a33&&b=673b40574582aa826e2a5b49e92dd83b) od dnia rozpoczęcia naboru,  do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora..

III.      Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych, do 18 000 zł dofinansowania na pojedynczą operację. Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

IV.      Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią (§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

V.        Warunki udzielenia wsparcia: zgodnie z opisem w załączniku nr 2.

VI.      Wysokość limitu środków w ramach naboru: 300 000 zł.

* * *

Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 -2023 LGD Krajna nad Notecią, procedury naboru wniosków o powierzenie grantu, procedury oceny i wyboru grantobiorców, procedury oceny realizacji projektu grantowego, a także załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.lgdkrajna.pl

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513 lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie. 

Załączniki:
1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
2. Warunki udzielenia wsparcia oraz informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
3. Szczegółowe założenia projektu grantowego LGD.
4. Wzór oferty cenowej.
5. Karty oceny:
a. KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU.
b. KARTA OCENY ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z PROW 2014-2020
c. KARTA OCENY WEDŁUG KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH I LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU.
d. KARTA USTALENIA KWOTY WSPARCIA DLA GRANTU.
6. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych na formularzu udostępnionym przez LGD.
7. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza(-y) lub współposiadacza (-y) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania, jeżeli zadanie jest realizowane na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Wzory wniosków i umów:
1. Wzór wniosku o powierzenie grantu (z załącznikami).
2. Wzór wniosku o rozliczenie grantu (z załącznikami).
3. Wzór umowy o powierzenie grantu.
Obowiązujące procedury:
1. Procedura naboru wniosków o powierzenie grantów (Załącznik numer 3 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD).
2. Procedura oceny i wyboru grantobiorców (Załącznik numer 5 do Regulaminu pracy Rady ds. Wyboru Projektów).
3. Procedura oceny realizacji projektu grantowego (Załącznik numer 4 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD).

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny