close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Nabór 15/2019


23.07.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

 

Numer naboru: 15/2019

Numer i nazwa przedsięwzięcia

1.2.2 Wspieranie rozwoju sieci krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków zbytu bądź usług lokalnych

Zakres tematyczny naboru

Usługi turystyczne

I. Termin składania wniosków: od 19 sierpnia 2019 r. do 3 września 2019 r.

II. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

III. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych, do 50 tys. zł dofinansowania na pojedynczą operację. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych.

IV. Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", lub

b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub

c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

[(§ 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570].

V. Warunki udzielenia wsparcia: zgodnie z opisem w załączniku nr 2.

VI. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 50 000 zł.

* * *

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 -2023 LGD Krajna nad Notecią, procedury naboru, oceny oraz wyboru operacji, a także załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.lgdkrajna.pl

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513 lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie.

 

Załączniki:

1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

2. Warunki udzielenia wsparcia oraz informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.

4. Karty oceny:

4a. Karta wstępnej oceny wniosku o dofinansowanie.

4b. Karta oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem zgodności z LSR - zgodność

z programem PROW 2014-2020

4c. Karta oceny zgodności z celami LSR.

4d. Karta oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie kryteriów wyboru operacji.

4e. Karta ustalenia kwoty wsparcia.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny