close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies

Realizacja projektów grantowych


Przedstawiamy informację dot. realizacji projektów grantowych po podpisaniu umowy.

Grantobiorca ma obowiązek:

- Informowania o uzyskanym dofinansowaniu:

Klikając w link możecie Państwo pobrać belkę z logotypami LGD, PROW i flagą UE. Do takiej belki obowiązkowo należy stosować frazę słowną:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Każdy Grantobiorca powinien w informacji o dofinansowaniu projektu (np. na stronie internetowej, na profilu w mediach społecznościowych, w regulaminie projektu itp.) zamieścić informację:

Sfinansowano w ramach działania „Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”.

Wzór pisma z belką kolorową można pobrać: kolor (wyłącznie do wydruków kolorowych)

Wzór pisma z belką czarno-białą można pobrać: czarno-biały

Przygotowane przez Państwa plakaty i/lub ogłoszenia powinny mieć takie logotypy i frazę słowną.

W przypadku realizacji imprezy / spotkania / szkolenia itp. grantobiorca powinien umieścić baner informacyjny. Po baner należy zgłosić się z wyprzedzeniem do biura LGD.

Wszystkie informacje dotyczące obowiązków informacyjnych można znaleźć w Księdze Znaku PROW.

- Informowania o realizowanych wydarzeniach:

Grantobiorca ma obowiązek informować LGD z odpowiednim wyprzedzeniem o wszystkich spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i innego rodzaju wydarzeniach realizowanych w ramach projektu przekazując w szczególności następujące informacje:

a. data, godzina i dokładne miejsce wydarzenia,

b. rodzaj wydarzenia (np. konferencja, szkolenie, turniej, seminarium, spotkanie, piknik itp.),

c. przewidywaną liczbę uczestników,

d. kontakt telefoniczny i mailowy do osoby odpowiedzialnej za bieżącą organizację wydarzenia.

Upoważniony pracownik LGD ma prawo do monitorowania poprawności realizacji wydarzenia, a także ustalenia zgodności zgłoszonego tematu wydarzenia ze stanem faktycznym. Wizyta monitoringowa może odbyć się bez uprzedzenia.

Prosimy o przekazywanie w/w informacji na adres biuro@lgdkrajna.pl

 - Ponoszenia wydatków w szczególności w formie przelewów bankowych:

Transakcje gotówkowe mogą być ponoszone wyłącznie do kwoty 1 tys. zł (bez względu na liczbę wynikających z nich płatności). Powyżej tej kwoty wszystkie wydatki powinny być ponoszone w formie przelewu bankowego.

- Gromadzenia, opisu i księgowania dokumentów finansowych:

Dokumenty finansowo-księgowe niezbędne do refundacji zawierać powinny na odwrocie dokumentu opis wskazujący na to, że wydatek został poniesiony w ramach realizacji operacji ze wskazaniem daty i numeru umowy o powierzenie grantu, zadania, którego dokument dotyczy, a także z wyszczególnieniem, w jakim zakresie wydatek został pokryty z kwoty otrzymanego grantu, a w jakim ze środków własnych – jeżeli Grantobiorca wnosi wkład własny. Dokument powinien posiadać stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Ponadto Beneficjenci realizujący operacje w ramach PROW 2014-2020 są zobowiązani do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, m.in. kosztów kwalifikowalnych, w tym również wartość wkładu rzeczowego.

 

Dodatkowo pod tym linkiem zostały umieszczone dokumenty potrzebne do prawidłowej realizacji zadania grantowego przez Grantobiorcę.

Zachęcamy do bieżącego konsultowania realizowanych grantów. Na bieżąco prosimy kontaktować się z pracownikami biura LGD w celu skonsultowania materiałów promocyjnych, regulaminów, wzorów umów cywilno-prawnych, które Państwo planują zawrzeć, sposobów księgowania dokumentów. Konsultować warto także wszelkie propozycje zmian, wszelkie bieżące kłopoty i trudności.

Większość grantobiorców ma prawo do uzyskania zaliczki na poczet opłacenia zaplanowanych w zadaniu wydatków.

W momencie, kiedy nastąpi potrzeba sfinansowania wydatku zaplanowanego w ramach grantu (np. zakup wyposażenia na potrzeby pierwszych zajęć), należy zebrać podstawowe dokumenty potwierdzające wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem. Następnie należy wypełnić wniosek o zaliczkę (załącznik do pisma). Zachęcamy do kontaktu z biurem LGD przed złożeniem wniosku o zaliczkę. Pracownik biura wspólnie z grantobiorcą określi podstawowe dokumenty, które będą wymagane do wniosku o zaliczkę. Określona zostanie także forma złożenia wniosku o zaliczkę.

Po złożeniu wniosku na rachunek bankowy Grantobiorcy określony w umowie zostanie wypłacona kwota niezbędna na uregulowanie zobowiązania w ramach grantu.

Każdy Grantobiorca ma wyznaczonego opiekuna spośród pracowników LGD. Nazwisko opiekuna jest wpisane w umowie. Z pracownikami biura można się kontaktować od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod nr tel. 666 957 513. Korespondencję mailową prosimy kierować na adres biuro@lgdkrajna.pl.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny